Ống gió mềm

JM101

Dùng trong ĐHKK và thông gió. Giá : Liên hệ

JM102

Dùng trong ĐHKK và thông gió. Giá : Liên hệ